หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
"โพธิ์ม่วงพันธ์น่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล พร้อมใจให้บริการ"

โพธิ์ม่วงพันธ์รวมใจ
มุ่งสร้างสรรค์พัฒนา

ศาสนสถานในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

สถานที่ราชการในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
บึงบ้านเชียง
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
1
2
3
4
5
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จ.อ่างทอง ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.PHOMUANGPHAN.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
ติดต่อ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
โทรศัพท์ : 035-610-519
E-Mail : admin@phomuangphan.go.th
นายชลอ จันทร์เศรษฐี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   

 
 
 
 
   
  กิจกรรม อบต.
   
   
   
 
 
   
 
   
  กิจการสภา
   
   
  วีดิทัศน์
   
   
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 638 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 478 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (17 สิงหาคม 2 [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 244 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 471 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
   
 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
 
 
   
 
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 6-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 
 
   
 
ทต.แสวงหา มอบอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักกันตัวอยู่บ้านในพื้นที่เ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แสวงหา มอบอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักกันตัวอยู่บ้านในพื้นที่เ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เกษไชโย เทศบาลตำบลเกษไชโยลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย พร้อมรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หัวตะพาน สรุปผลการสำรวจความฑึงพอใจของประชาชน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เกษไชโย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับประชาชานที่กักตัว 14 วัน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางจัก รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เกษไชโย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางจัก จังหวัดอ่างทองตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและของช่วยเหลือประชาชน [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.บางจัก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่อ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.แสวงหา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.แสวงหา คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.เกษไชโย เทศบาลตำบลเกษไชโยขอขอบพระคุณ ที่นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับเทศบาลตำบลเกษไ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แสวงหา ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงล [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แสวงหา คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1720/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
 
 

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]จ้างต่ออายุเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 79  ตอบ 0  
ปวดกระดูกต้นคอ สัญญาณเตือนกระดูกคอเสื่อม (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 243  ตอบ 0  
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มขนมกระยาสารทไทย (ตราทองนพคุณ)

วัดโบสถ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เพื่อตอบสนองการบริการให้แก่
ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
KNOWLEDGE
Management
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
035-610-519
 
 
 
   
   
GOOGLE EARTH
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
NAX
SOLUTION
WWW.NAXSOLUTION.COM
Web Application Design
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,420,632 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10