หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
"โพธิ์ม่วงพันธ์น่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล พร้อมใจให้บริการ"

โพธิ์ม่วงพันธ์รวมใจ
มุ่งสร้างสรรค์พัฒนา

ศาสนสถานในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

สถานที่ราชการในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
บึงบ้านเชียง
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
1
2
3
4
5
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จ.อ่างทอง ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.PHOMUANGPHAN.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
ติดต่อ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
โทรศัพท์ : 035-610-519
E-Mail : admin@phomuangphan.go.th
นายชลอ จันทร์เศรษฐี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   

 
 
 
 
   
  กิจกรรม อบต.
   
   
   
 
 
   
 
   
  กิจการสภา
   
   
  วีดิทัศน์
   
   
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 93 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
   
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
   
 
 เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  [ 27 พ.ย. 2562 ]  
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 
 
   
 
อบต.หัวตะพาน รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2573 ]    อ่าน 119 
ทต.เกษไชโย พิธีสวดพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บางจัก ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บางจัก ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เกษไชโย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.อบทม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.เกษไชโย กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.บางจัก ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.บางจัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หัวตะพาน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนหัวตะพาน [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางจัก ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ทต.เกษไชโย กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แนะให้หลีกเลี่ยงก [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.หัวตะพาน ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.เกษไชโย กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
อบต.หัวตะพาน การแก้ไข้ปัญหาประปาแตก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศาชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
 
 

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
 
ปวดกระดูกต้นคอ สัญญาณเตือนกระดูกคอเสื่อม (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 12  ตอบ 0  
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 


กลุ่มขนมกระยาสารทไทย (ตราทองนพคุณ)


วัดโบสถ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เพื่อตอบสนองการบริการให้แก่
ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
 
 
 
คู่มือประชาชน
 

 
 
 
คำแนะนำภาษี
  
KNOWLEDGE
Management
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
035-610-519
 
 
 
   
   
GOOGLE EARTH
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 

NAX
SOLUTION
WWW.NAXSOLUTION.COM
Web Application Design
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 34,134 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10